2019-06-17     Laury, Leszka, Marcjana    

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ W PIOTRKOWICACH MAŁYCH

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 2. Do biblioteki wchodzi się bez teczek, plecaków i torb.
 3. W bibliotece należy zachować ciszę.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć jedną książkę.
 5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad oraz maturzyści mogą wypożyczać jednorazowo większą ilość książek.
 6. W przypadku zniszczenia, zagubienia książki lub innego dokumentu należy ją odkupić lub wpłacić równowartość po ustaleniu z bibliotekarzem.
 7. Książki oraz inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.
 8. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia rano.
 9. Pod koniec roku szkolnego książki oraz inne dokumenty powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie do biblioteki szkolnej.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTRNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier oraz zabaw.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu ICIM korzystających z komputera.
 5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających itp.).
 8. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 9. Zabrania się wkładania własnych dyskietek, płyt CD i samodzielnego drukowania. W przypadku drukowania , użytkownik ponosi koszt wydruku. Drukowania dokonuje bibliotekarz.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków.
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 13. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.


 

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ SŁUCHACZY SZKÓŁ ZAOCZNYCH W PIOTRKOWICACH MAŁYCH

  1. Słuchacz może jednorazowo wypożyczyć 2 książki.
  2. Termin zwrotu wypożyczonej książki wynosi 3 tygodnie.
  3. Za wypożyczone książki biblioteka pobiera kaucje:
   - za 1 książkę (25,00 zł.)
   - za 2 książki (50,00 zł.)

 


Regulaminy obowiązują od 1 września 2012

 


Odwiedzin :