2020-10-24     Arety, Marty, Marcina    

PRZYDATNE INFORMACJE:

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI NAUKI ZAWODU.

Praktyczna nauka zawodu młodocianych:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 24, poz 141,

z późniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 17, poz. 92., Dz.U. z 1997r. Nr 121, poz. 770, poz. 769, Dz.U. z 2001 r., Nr. 129, poz.1445);

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, Dz.U z 2002

r., Nr 197, poz. 1663);

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 132, poz. 1225);

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego. (Dz.U. z 2003r. Nr 132, poz. 1226);

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 222, poz.1868);

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie (Dz. U. Nr 118, poz. 1259 oraz z 2002 r. Nr 46, poz. 434 i Dz.U. z 2003r. Nr 49, poz. 412);

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2003r.

Nr 20, poz. 171);

Organizacja nauki zawodu:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z źn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988, z 2003r. Nr 192, poz. 1875);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 63, poz. 571);

4. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 965, Nr 141, poz. 1362);

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (Dz.U. z 2003r. Nr 49, poz. 411);

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U.

Nr 29, poz. 323 i Nr 128, poz. 1419, z 2002 r. Nr 46, poz. 433, Nr 155, poz. 1289

i Nr 214, poz. 1807, Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 225);

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288);

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz. 1155 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 337, Nr 116, poz. 1093);

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. Nr 61, poz. 624 i z 2002 r. Nr 10, poz. 96, Dz.U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416);

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054, z 2002 r.

Nr 14, poz. 131 i Nr 127, poz. 1093, Dz.U. z 2003r. Nr 2, poz. 21)

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69);

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, poz. 767, z roku 1998 Dz.U. Nr 58. poz.

374)

 Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu:

,, Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, z zastrzeżeniem ust. 5.

Ust. 5. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:

1.świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

2.świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

3.świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r.

1. Etap pisemny 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny od 18 do 21 czerwca 2013 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.) od 21 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 30 sierpnia 2013 r.

3.1 lipiec -9 sierpnia 2013r - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących się w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżowie informuje ze absolwenci którzy zamierzają przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe powinni złożyć pisemną deklarację nie później niż do dnia 20.12.2012 r.

 

Szczegółowe informacjie dotyczące egzaminu zawodowego

znajdują się na stronie: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Odwiedzin :