OTWIERAMY NOWE KIERUNKI: TECHNIK BUDOWNICTWA I ZASADNICZA SZKOŁA CUKIERNK - ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW

2015-02-28     Ludomira, Makarego, Wiliany    

Zasady rekrutacji

1. W toku postępowania kwalifikacyjnego do technikum i liceum szkolna komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna bierze pod uwagę:

a)   Wyniki egzaminów gimnazjalnych

b)   Wyniki nauczania kandydata uwzględnione na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:

- język polski

- język obcy

- matematyka

- informatyka

c) dodatkowe osiągnięcia kandydata:

2. Łączna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 200, z czego:

- 100 punktów może maksymalnie uzyskać kandydat za wynik egzaminu przeprowadzonego  w  ostatnim roku nauki w gimnazjum

- 100 punktów, to maksymalna ilość punktów, które może wystawić szkolna komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna wg następujących kryteriów:

a) punkty za oceny z zajęć edukacyjnych:

- ocena celująca                                               20 pkt.

- ocena bardzo dobra                                      18 pkt.

- ocena dobra                                                  15 pkt.

- ocena dostateczna                                       10 pkt.

- ocena dopuszczająca                                      2 pkt.

b) świadectwo z paskiem                                         5 pkt.

c) finalista konkursu ponadwojewódzkiego          10 pkt.

d) finalista konkursu wojewódzkiego                       8 pkt.

e) za osiągnięcia wpisane na świadectwie  do       7 pkt.

3. O przyjęciu kandydata do technikum i liceum decyduje łączna liczba punktów zdobytych w toku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego kryteria wymienione w punkcie 1.

4. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów.

5. W przypadku braku miejsc w klasie liceum lub technikum kształcącym w  zawodzie lub profilu wybranym przez kandydata komisja kwalifikacyjna proponuje mu przyjęcie do klasy kształcącej w innym zawodzie lub profilu, w której pozostały wolne miejsca.

6. W przypadku, gdy liczba uczniów przyjętych jest mniejsza niż ilość miejsc w klasie dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Kandydat, który nie został przyjęty do liceum lub technikum może ubiegać się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej.

Pobierz wzór podania o przyjęcie do pierwszej klasy

Odwiedzin :

OTWIERAMY NOWE KIERUNKI: TECHNIK BUDOWNICTWA I ZASADNICZA SZKOŁA CUKIERNK - ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW