2018-07-21     Danieli, Wawrzyńca, Wiktora    

Kolejny wyjazd uczniów ZS w Piotrkowicach Małych do Niemiec.


 

 W Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych kolejna grupa praktykantów wyjeżdża do Niemiec w celu odbycia miesięcznej praktyki zawodowej. Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna.

13-  osobowa grupa uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych,  wyjeżdża już 1 października do Schkeuditz. Wyjazd na staż zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi. Uczniom zapewnione zostanie wsparcie językowe mające na celu poznanie bliżej słownictwa branżowego oraz wsparcie kulturowe, celem, którego jest poznanie kultury i obyczajów kraju goszczącego – Niemiec. Uczniowie otrzymają także wsparcie pedagogiczne, podczas którego przeprowadzone zostaną warsztaty motywacyjno-integracyjne. Uczestnikom projektu zostanie zapewniona odzież robocza wymagana przez zagranicznych pracodawców. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe doświadczenia zawodowe w międzynarodowym środowisku, podniosą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie branżowym, poszerzą i pogłębią wiedzę teoretyczną uzyskaną w szkole. Projekt jest szansą na zwiększenie przez szkołę działań związanych z podnoszeniem świadomości kulturowej młodych osób, jest szansą na wdrożenie programów edukacyjnych, pozwalających na wzrost, jakości zarówno kadr jak i całego procesu nauczania. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny w Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu.

W tym samym czasie 6 uczniów z technikum mechanizacji rolnictwa wyjedzie na praktykę do Francji, w porozumieniu ze szkołą partnerską w Mayenne. Uczniowie odbędą staż w gospodarstwach francuskich.

 ----------------

Aneta Jaraczewska

 

Odwiedzin :