2018-12-11     Biny, Damazego, Waldemara    

Praktyki we Włoszech


 

 

Projekt „Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy” realizowany jest przez Zespół Szkół  im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 

Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy

 

Projekt pn. „Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy” jest realizowany przez Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych w okresie od 01.12.2017 -31.07.2019r. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 641 728,79 PLN.

Jest to kolejny projekt realizowany z funduszy UE, gdzie młodzież naszej szkoły ponownie w ma możliwość odbywania praktyk zagranicą.

„Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy” to projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych. Głównym celem projektu jest poprawa warunków kształcenia praktycznego i ustawicznego, wpływająca na zwiększenie umiejętności zawodowych mieszkańców powiatu proszowickiego oraz podniesienie ich szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe doświadczenia zawodowe w międzynarodowym środowisku, podniosą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie branżowym, poszerzą i pogłębią wiedzę teoretyczną uzyskaną w szkole. Projekt jest szansą na zwiększenie przez szkołę działań związanych z podnoszeniem świadomości kulturowej młodych osób, jest szansą na wdrożenie programów edukacyjnych, pozwalających na wzrost, jakości zarówno kadr jak i całego procesu nauczania.

W stażach weźmie udział 58 uczniów z klas o profilach: technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Realizacja staży nastąpi w dwóch turach w okresach: I grupa (29 osoby) wyjedzie na staż na przełomie X/XI.2018r, II grupa (29 osoby) na przełomie III/IV.2019r. Staże odbywać się będą we włoskich przedsiębiorstwach. Każdej grupie wyjeżdżającej na staż zostanie zapewniona opieka dwóch opiekunów – nauczycieli ze szkoły.

Z każdym uczniem wyjeżdżającym na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.

Wyjazd na staż zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi. Uczniom zapewnione zostanie wsparcie językowe mające na celu poznanie bliżej słownictwa branżowego oraz wsparcie kulturowe celem, którego jest poznanie kultury i obyczajów kraju goszczącego jakim będą Włochy. Uczniowie otrzymają także wsparcie pedagogiczne, podczas którego przeprowadzone zostaną warsztaty motywacyjno-integracyjne. Uczestnikom projektu zostanie zapewniona odzież robocza wymagana przez zagranicznych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

Koordynator projektu

Aneta Jaraczewska

 

Odwiedzin :