2019-08-19     Emilii, Julinana, Konstancji    

Uwaga Maturzyści !


 Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie


Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:


1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz

2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.


Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE  w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r. 


Dane do przelewu:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000  

W tytule wpłaty należy wpisać informacje:


a. Egzamin, jakiego dotyczy opłata: Egzamin maturalny

b. Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 80312790653

c. Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: Matematyka podstawowa, polski rozszerzony
Brak wpisu w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana.


Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopie dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole. 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty. W terminie  od 11 marca 2019 r. do 29 mar
ca 2019 r. należy sprawdzić w szkole, czy wpłata została odnotowana przez OKE.


W przypadku wątpliwości czy zdający musi wnieść opłatę należy sprawdzić to w „Kalkulatorze”, który znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: 
lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.
Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.
Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.  
 

Odwiedzin :