2020-07-06     Dominiki, Jaropełka, Łucji    

Mobilni technicy na europejskim rynku pracy


„Mobilni technicy na europejskim rynku pracy” to kolejny projekt mobilnościowy realizowany przez Zespół Szkół im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych  przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

35 uczniów szkoły kształcących się w kierunku technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa odbywa zagraniczny staż we Włoszech w terminie 28.10.2019 – 22.11.2019. Organizacją pobytu zajmuje się firma IFOM z siedzibą Bolonii. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów. Wśród celów szczegółowych projektu można wyróżnić:

  •         nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy,
  •         wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie branżowym,
  •         poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej uzyskanej w szkole,
  •         uzyskanie dokumentu Europass Mobilność,
  •         podniesienie świadomości kulturowej,
  •         przygotowanie i wdrożenie programów edukacyjnych, które pozwolą na podniesienie jakości lokalnych kadr,
  •         zwiększenie szans bezrobotnych i osób kończących szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Praktyka zawodowa młodzieży we włoskich przedsiębiorstwach pozwoli na nabycie wielu nowych umiejętności zawodowych, lepsze przygotowanie do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji na obecnym rynku pracy, utrwalenie umiejętności językowych z języka angielskiego, języka zawodowego, branżowego. Młodzież udoskonali umiejętność współpracy w zespole międzynarodowym. Wnioskodawca nabędzie nowe doświadczenia, które zostaną przeniesione do kraju i wykorzystane w programie organizowanych praktyk zawodowych.

Młodzież dzięki udziałowi w projekcie będzie miała możliwość podniesienia znajomości kultury włoskiej i wartości europejskich. Poza kompetencjami zawodowymi uczestnicy nabędą też lub podniosą kompetencje osobiste, społeczne oraz językowe. Projekt przyniesie korzyści także szkole, której pracownicy zwiększą swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektem oraz umiejętności współpracy międzynarodowej.

Uczniowie zakwalifikowani do projektu uczestniczyli we wsparciu językowo-kulturowo-pedagogicznym organizowanym w szkole. Poprzez zajęcia z języka angielskiego poznali bliżej słownictwo branżowe i elementy gramatyki umożlwiające komunikację w środowisku obcojęzycznym. Zajęcia z pedagogiem obejmowały trening aktywności, kompetencji społecznych, integracyjnych oraz planowanie kariery zawodowej. Podjęta tematyka dotyczyła komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, w rozłące z najbliższymi, radzenia sobie w środowisku międzynarodowym. Zajęcia kulturowe pozwoliły na poznanie historii, kultury i obyczajów włoskich, zagadnień związanych z religią, przynależnością rasową, zwyczajami panującymi we Włoszech oraz odmiennością kulturową Polski i Włoch.

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż została podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską i szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

 

Odwiedzin :