2021-06-16     Aliny, Anety, Benona    

 

Zakup środków ochrony roślin
 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Oświadczenie,
 4. Oświadczenie - dane osobowe.

 

Zakup z dostawą nasion kukurydzy i nawozów mineralnych
 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe,
 3. Formularz ofertowy,
 4. Formularz cenowy,
 5. Klauzula informacyjna.

 

Zakup paliwa do ciągników i samochodów służbowych dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych
 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe,
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 5. Formularz oferty
 6. Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań
 7. Załącznk 5 - Umowa
 8. Klauzula informacyjna

 

14. Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 4. Załącznik 1 - Oferta,
 5. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 6. Załącznik 2a - Informacja – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznk 4 - Umowa

              - Załacznik 1 - do umowy

13. Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 4. Załącznik 1 - Oferta,
 5. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 6. Załącznik 2a - Informacja – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznk 4 - Umowa

              - Załacznik 1 - do umowy

12. Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 4. Załącznik 1 - Oferta,
 5. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 6. Załącznik 2a - Informacja – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznk 4 - Umowa

              - Załacznik 1 - do umowy

 

11. Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 4. Załącznik 1 - Oferta,
 5. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 6. Załącznik 2a - Informacja – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznk 4 - Umowa

Zawiadonienie o wyborze oferty z programu "Aktywna tablica"

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu z programu "Aktywna tablica"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przeprowadzenie kursów pilarza,  cukiernika i spawacza dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dotycząca złożonych ofert

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Załącznik 1 - Oferta,
 3. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 4. Załącznik 2a - Informacja – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 6. Załącznk 4 - Umowa

 

Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

 Informacja dotycząca złożonych ofert

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. Załącznik 1 - Oferta,
 3. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 4. Załącznik 2a - Informacja – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 6. Załącznk 4 - Umowa

 

 

Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

Przeprowadzenie kursów carrving’u, baristy, kelnerskiego

Ciągnik

Kursy

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Formularz ofertowy na „Dostawę sprzętu komputerowego w ilości 30 sztuk lub więcej: 24-calowych monitorów z matrycą VA, zestawów: klawiatura +  mysz, w ramach projektu ERASMUS  - Mobilni technicy na europejskim rynku pracy”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZS. 272-20/2019

Oświadczenie
 ==============================================================================================================================Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia w pakiecie nr II – produkty mleczarskie  ==============================================================================================================================1. Zapytanie ofertowe na:  Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych"

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

3. Oświadczenie - załącznik nr 3

 ===============================================================================================================================Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia w pakiecie nr III – Różne produkty spożywczeZawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia w pakiecie nr IV– Produkty mleczarskie i tłuszcze roślinne===============================================================================================================================1. Zapytanie ofertowe na:  Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych"


2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2


3. Oświadczenie - załącznik nr 3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu RTV, laptopów, projektora multimedialnego, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki.

 

 

 

 

Formularz oferty

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe: Dostawa nawozów mineralnych do produkcji rolnej dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formularz oferty

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont-wymiana nawierzchni urazogennej przyszkolnego boiska asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową oraz montaż niezbędnego wyposażenia

Ogłoszenie nr 545993-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.   Dokumenty do pobrania:  

 

WYNIK PRZETARGU

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERT

 

 

    Informacja z otwarcia ofert   

 

 

 

 

 

 

Wynik przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Załącznik nr 1 - Formularz oferty    Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 4 - Zobowiązanie "podmiotu trzeciego" Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejZałącznik nr 6 - Wzór umowyZałącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót (składane na wezwanie)
Załącznik nr 8 - wykaz osób (składane na wezwanie)Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowaRysunek nr 1 - Profile terenuRysunek nr 2 - Projekt zagospodarowania terenuRysunek nr 3 - Konstrukcja nawierzchni boiskaRysunek nr 4 - OdwodnienieZałącznik nr 9a - Przedmiar robótZałącznik nr 9b - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robótZałącznik nr 9c - Wzór logotypu Wyjaśnienia do SIWZ  - 26.04.2018 r.       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Wiosna 2018  Zapytanie ofertowe: Dostawa nawozów mineralnych do produkcji rolnej dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych    Formularz oferty  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Wynik przetargu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach MałychModernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Protokół z otwarcia ofert    Ogłoszenie nr 557724-N-2017 z dnia 2017-07-26 r.   Dokumenty do pobrania:  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniazałącznik nr 1 -  formularz ofertyzałącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniazałącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuzałącznik nr 3a - zobowiązanie podmiotu trzeciegozałącznik nr 4 - oświadczenie oności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejzałącznik nr 5 - wzór umowyzałącznik nr 6 - przedmiar robótzałącznik nr 7a - rysunek 1załącznik nr 7b - rysunet 2załącznik nr 7c - rysunek 3załącznik nr 8 - wykaz wykonanych robótzałącznik nr 9 - wyjkaz osób    

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

3 lipca 2013

 

 

 Wynik przetargu

13 czerwca 2013 Piotrkowice Małe: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Numer ogłoszenia: 111097 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera następujące załączniki:  Załącznik  nr 1 – formularz oferty Załącznik  nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik  nr 3 – wykaz wykonanych robót Załącznik  nr 4 – wykaz osób SIWZ/Zał. Załącznik  nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o wymaganych uprawnieniach Załącznik  nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik  nr 7 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik  nr 8 – wzór umowy Załącznik  nr 9 – przedmiar robót Załącznik  nr 10aSzkoła Piotrkowice Małe-Rozwinięcie Załącznik  nr 10b - Szkoła Piotrkowice Małe-Rzut parteru Załącznik  nr 10c - Szkoła Piotrkowice Małe-Rzut piętra
      15 maj 2013
Dyrektor Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, ogłasza II pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych i ciągników.   Formularz oferty      10 kwiecień 2013    Protokół z przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na sprzedaż maszyn rolniczych, ciągników i samochodów w formacie *.pdf       25 marzec 2013   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, ogłasza pisemnyprzetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych, ciągników i samochodów. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbedzie się w dniu 09 kwietnia 2013 roku w pok. nr 8 w Zespole Szkół w PiotrkowicachMałych o godz. 10:00.

 

 

  

Dokumenty:
Ogłoszenie-przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych

 

 

 

 

Załącznik nr 1 formularz oferty na maszyny rolniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 umowa (wzór)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż z wykonaniem rozbiórki dwóch szklarni

 

 

 galeria zdjęć szklarni       OGŁOSZENIE NR 365398-2011, data zamieszczenia 04.11.2011 Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu 9 osób o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. - specyfikacja istotnych warunków zamówiena - formularz ofertowy, załącznik nr 1 do SIWZ - umowa - projekt, załącznik nr 2 do SIWZ - protokół zdawczo odbiorczy do umowy - oświadczenie, załacznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie, załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie, załącznik nr 5 do SIWZ  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zapytanie nr 1 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie nr 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zapytanie nr 2 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie nr 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zapytanie nr 3 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie nr 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wynik przetargu

Wyswietlen: 50995
Odwiedzin :