2019-03-22     Bogusława, Jagody, Katarzyny    

Wiosna 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa nawozów mineralnych do produkcji rolnej dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 Formularz oferty

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont-wymiana nawierzchni urazogennej przyszkolnego boiska asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową oraz montaż niezbędnego wyposażenia

Ogłoszenie nr 545993-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

WYNIK PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERT

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Wynik przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie "podmiotu trzeciego" 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót (składane na wezwanie)

Załącznik nr 8 - wykaz osób (składane na wezwanie)

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

Rysunek nr 1 - Profile terenu

Rysunek nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu

Rysunek nr 3 - Konstrukcja nawierzchni boiska

Rysunek nr 4 - Odwodnienie

Załącznik nr 9a - Przedmiar robót

Załącznik nr 9b - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 9c - Wzór logotypu

Wyjaśnienia do SIWZ  - 26.04.2018 r.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiosna 2018

 

Zapytanie ofertowe: Dostawa nawozów mineralnych do produkcji rolnej dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

 

 

 

Formularz oferty

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wynik przetargu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach MałychModernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie nr 557724-N-2017 z dnia 2017-07-26 r. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 -  formularz oferty

załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 3a - zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 4 - oświadczenie oności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 5 - wzór umowy

załącznik nr 6 - przedmiar robót

załącznik nr 7a - rysunek 1

załącznik nr 7b - rysunet 2

załącznik nr 7c - rysunek 3

załącznik nr 8 - wykaz wykonanych robót

załącznik nr 9 - wyjkaz osób

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 lipca 2013

 

Wynik przetargu

13 czerwca 2013

Piotrkowice Małe: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

Numer ogłoszenia: 111097 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera następujące załączniki: 

Załącznik  nr 1

– formularz oferty

Załącznik  nr 2

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik  nr 3

– wykaz wykonanych robót

Załącznik  nr 4

– wykaz osób SIWZ/Zał.

Załącznik  nr 5

– oświadczenie Wykonawcy o wymaganych uprawnieniach

Załącznik  nr 6

– oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik  nr 7

– lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik  nr 8

– wzór umowy

Załącznik  nr 9

– przedmiar robót

Załącznik  nr 10aSzkoła Piotrkowice Małe-Rozwinięcie

Załącznik  nr 10b

Szkoła Piotrkowice Małe-Rzut parteru

Załącznik  nr 10c - Szkoła Piotrkowice Małe-Rzut piętra

 

 

 

15 maj 2013

Dyrektor Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, ogłasza II pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych i ciągników.

 

Formularz oferty

 

  

10 kwiecień 2013 

 

Protokół z przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na sprzedaż maszyn rolniczych, ciągników i samochodów w formacie *.pdf

 

 

 

25 marzec 2013 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, ogłasza pisemnyprzetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych, ciągników i samochodów.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbedzie się w dniu 09 kwietnia 2013 roku w pok. nr 8 w Zespole Szkół w PiotrkowicachMałych o godz. 10:00.

 

 

 

Dokumenty:
Ogłoszenie-przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych
Załącznik nr 1 formularz oferty na maszyny rolniczne
Załącznik nr 2 umowa (wzór)

 

 

 

 

Sprzedaż z wykonaniem rozbiórki dwóch szklarni

 

galeria zdjęć szklarni

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 365398-2011, data zamieszczenia 04.11.2011

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu 9 osób o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

- specyfikacja istotnych warunków zamówiena

- formularz ofertowy, załącznik nr 1 do SIWZ

- umowa - projekt, załącznik nr 2 do SIWZ

- protokół zdawczo odbiorczy do umowy

- oświadczenie, załacznik nr 3 do SIWZ

- oświadczenie, załącznik nr 4 do SIWZ

- oświadczenie, załącznik nr 5 do SIWZ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie nr 2 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie nr 3 do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik przetargu

Wyswietlen: 19155
Odwiedzin :