2019-09-24     Dory, Gerarda, Maryny    

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia w pakiecie nr II – produkty mleczarskie

 

 ==============================================================================================================================

1. Zapytanie ofertowe na:  Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych"

 

===============================================================================================================================

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia w pakiecie nr III – Różne produkty spożywcze

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia w pakiecie nr IV– Produkty mleczarskie i tłuszcze roślinne

===============================================================================================================================

1. Zapytanie ofertowe na:  Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu RTV, laptopów, projektora multimedialnego, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki.

 Formularz oferty

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe: Dostawa nawozów mineralnych do produkcji rolnej dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

  Formularz oferty

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont-wymiana nawierzchni urazogennej przyszkolnego boiska asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową oraz montaż niezbędnego wyposażenia

Ogłoszenie nr 545993-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.   Dokumenty do pobrania:  

WYNIK PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

 

UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERT

 

    Informacja z otwarcia ofert   

 

 

 

 

Wynik przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Załącznik nr 1 - Formularz oferty    Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - Zobowiązanie "podmiotu trzeciego"  Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 6 - Wzór umowy Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót (składane na wezwanie)
Załącznik nr 8 - wykaz osób (składane na wezwanie) Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa Rysunek nr 1 - Profile terenu Rysunek nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu Rysunek nr 3 - Konstrukcja nawierzchni boiska Rysunek nr 4 - Odwodnienie Załącznik nr 9a - Przedmiar robót Załącznik nr 9b - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9c - Wzór logotypu Wyjaśnienia do SIWZ  - 26.04.2018 r.       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Wiosna 2018  Zapytanie ofertowe: Dostawa nawozów mineralnych do produkcji rolnej dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych    Formularz oferty  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Wynik przetargu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach MałychModernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Protokół z otwarcia ofert    Ogłoszenie nr 557724-N-2017 z dnia 2017-07-26 r.   Dokumenty do pobrania:  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 1 -  formularz oferty załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3a - zobowiązanie podmiotu trzeciego załącznik nr 4 - oświadczenie oności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 5 - wzór umowy załącznik nr 6 - przedmiar robót załącznik nr 7a - rysunek 1 załącznik nr 7b - rysunet 2 załącznik nr 7c - rysunek 3 załącznik nr 8 - wykaz wykonanych robót załącznik nr 9 - wyjkaz osób    

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

3 lipca 2013

 

 

 Wynik przetargu

13 czerwca 2013 Piotrkowice Małe: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Numer ogłoszenia: 111097 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera następujące załączniki:  Załącznik  nr 1 – formularz oferty Załącznik  nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik  nr 3 – wykaz wykonanych robót Załącznik  nr 4 – wykaz osób SIWZ/Zał. Załącznik  nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o wymaganych uprawnieniach Załącznik  nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik  nr 7 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik  nr 8 – wzór umowy Załącznik  nr 9 – przedmiar robót Załącznik  nr 10aSzkoła Piotrkowice Małe-Rozwinięcie Załącznik  nr 10b - Szkoła Piotrkowice Małe-Rzut parteru Załącznik  nr 10c - Szkoła Piotrkowice Małe-Rzut piętra
      15 maj 2013 Dyrektor Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, ogłasza II pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych i ciągników.   Formularz oferty      10 kwiecień 2013    Protokół z przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego na sprzedaż maszyn rolniczych, ciągników i samochodów w formacie *.pdf       25 marzec 2013   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, ogłasza pisemnyprzetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych, ciągników i samochodów. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbedzie się w dniu 09 kwietnia 2013 roku w pok. nr 8 w Zespole Szkół w PiotrkowicachMałych o godz. 10:00.

 

  

Dokumenty:
Ogłoszenie-przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych
Załącznik nr 1 formularz oferty na maszyny rolniczne

 

 

 

Załącznik nr 2 umowa (wzór)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż z wykonaniem rozbiórki dwóch szklarni

 

 

 galeria zdjęć szklarni       OGŁOSZENIE NR 365398-2011, data zamieszczenia 04.11.2011 Przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu 9 osób o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. - specyfikacja istotnych warunków zamówiena - formularz ofertowy, załącznik nr 1 do SIWZ - umowa - projekt, załącznik nr 2 do SIWZ - protokół zdawczo odbiorczy do umowy - oświadczenie, załacznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie, załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie, załącznik nr 5 do SIWZ  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zapytanie nr 1 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie nr 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zapytanie nr 2 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie nr 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zapytanie nr 3 do SIWZ Odpowiedź na zapytanie nr 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wynik przetargu

Wyswietlen: 25948
Odwiedzin :