2019-06-17     Laury, Leszka, Marcjana    

 Szkolne Koło Wolontariatu

„Ty potrzebujesz mych dłoni...”

Motto: „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”.

 Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

działającego w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych

    I      Postanowienia ogólne

 

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko – przyjacielskie.

 2. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów Szkoły, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 3. Opiekę nad Wolontariuszami sprawuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły.

      II      Prawa i obowiązki członków

 1. Członkami Koła może być młodzież Liceum, Technikum i Szkoły Zawodowej.

 2. Członkowie SKW mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.

 3. Niepełnoletni członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na wolontariat.

 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.

 5. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach SKW, które odbywają się raz w miesiącu (II środa miesiąca, długa przerwa).

      III    Cele i zadania

 1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu.

 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, pomocy, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

 3. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 4. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 5. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.

 IV    Przepisy końcowe

1. Decyzję o rozwiązanie Koła podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek opiekuna SKW

 

Odwiedzin :